CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NGUỒN NHÂN LỰC - XƯỞNG IN HOÀNG GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ NGUỒN NHÂN LỰC - IN HOÀNG GIA

Địa Chỉ: 99 Thiên Lôi | Lê Chân | Hải Phòng

Phone:  (+84) 225 3789 986 |  Email: sales@inhoanggia.com            

Fax:       (+84) 225 3789 986 |  Website: www.inhoanggia.com 

Hotline: (+84) 942 520 986  |  Facebook: facebook.com/inhoanggia

Thông tin liên hệ